Titoktartási és Sütikezelési Irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Általános szerződési és felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

Adatkezelő adatai: Lumill Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 7630 Pécs, Buzsáki Imre utca 9.. Cégjegyzék szám: 02 09 070077 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adószám: 13498375202 Ügyfélszolgálati email cím: info@happyskin.hu

Megbízott adatkezelő személy: Halász Jenő
Elérhetősége: adatvedelem@happyskin.hu

  1. A Lumill Kft. (Üzemeltető) az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
  2. A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
  3. A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.
  4. A Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Facebook, Instagram, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.
  5. A Lumill Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
  6. A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.
  7. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Lumill Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
  8. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.
  9. Törlés helyett a Lumill Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.
  10. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI CÍM, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

info@happyskin.hu , valamint a Lumill Kft. 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. levelezési cím

I. FELHASZNÁLÓI ADATOK

KEZELT ADATOK KÖRE

A jelentkezéshez szükséges, Jelentkező által megadott adatok: Bemutatkozás (név, kor, foglalkozás, ruhaméret), natúrkozmetikum használat, jelentkezés oka, ételintolerancia, elérhetőségek (e-mail cím, postai cím, telefonszám), fénykép; továbbá a rendezvényen a Jelentkező megjegyzéseinek szabad szavas leírása, hang, fénykép és videófelvételek készítése.

ADATKEZELÉS CÉLJA

a)      a Jelentkezők azonosítása, nyilvántartása, a többi Jelentkezőtől való megkülönböztetése, a Jelentkezővel való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

b)      a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum 2 évig.

A rendezvényen való megjelenés esetén az érintett ráutaló magatartással valamint a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény róla fénykép- és/vagy videófelvétel készüljön és azt a Társaság nyilvánosságra hozza.

Nyilvánosságra hozatal:

a rendezvényeken készített felvételek megjelenhetnek a Társaság honlapjain, közösségi oldalain.

A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.